الان حال میرزاعبدولحسن‌خان رو دارم وختی داشت عهدنامه ترکمانچای رو انگوشت میزد

+ نوشته شده توسط فرشته زمستانی در شنبه یکم تیر 1392 و ساعت 4:29 |